Co čeká Vaše finance vznikem manželství

|

Vznik SJM

V okamžiku, kdy dojde ke vzniku manželství, vzniká i takzvané Společné Jmění Manželů. To je pak definováno jako majetek, který získá jeden nebo oba manželé po dobu trvání manželství, ale i dluhy, vzniklé během manželství. Do společného jmění manželů pak nepatří majetky a dluhy nabyté před vstupem do manželství. Zákonný režim společného jmění manželů pak obsahuje i výjimky (např. náhrady za újmu na majetku ve výhradním vlastnictví apod.).

V případě registrovaného partnerství ke vzniku společného jmění nedochází.

Upravené SJM

Společné jmění manželů lze kdykoliv také upravit takzvaným smluveným režimem. Jedná se o listinu, kterou je nutné sepsat u notáře. Tuto listinu lze sepsat i před vznikem manželství, kdy vstupuje v platnost právě uzavřením svazku manželského. Z tohoto známý název, tzv. „předmanželská smlouva“. V smluvním režimu lze společné jmění jak zúžit, tak zcela oddělit.

Oddělení SJM je nástrojem, jak ochránit nejen vlastní majetek (jak je často líčeno), ale i nástrojem, jak ochránit rodinu před nepřízní osudu. Pokud jeden z manželů například podniká, a hodlá se kvůli investicím do podnikání zadlužit, rozdělením SJM ochrání toho druhého před případným krachem a následky z toho vyplývajícími.

V roce 2019 bylo uzavřeno v ČR celkem 54,5 tis. sňatků, a SJM bylo upraveno ve více než 10 tis. případech. Jedná se tedy o právní nástroj hojně využívaný.

Hypotéky a úvěry

Pokud manželé nemají nijak upravené SJM, je pravidlem, že o úvěr musejí žádat vždy společně, neboť jak majetek, tak dluh nabývají společně. U úvěrů v nižších relacích pak může být žadatelem i jeden z manželů, s doloženým souhlasem druhého, popřípadě někteří poskytovatelé u úvěrů zanedbatelných částek nevyžadují souhlas druhého vůbec.

Z pohledu hodnocení klientské žádosti pak lze obecně říct, že banky mají „raději“ dva spolužadatele a dva zdroje příjmu, oproti jednomu, zda je ale pár sezdaný či nikoliv, už z mé osobní zkušenosti nehraje nijak zásadní roli.

V případě rozděleného SJM pak klienti mohou žádat o úvěr jak společně, tak každý zvlášť. Samo o sobě tak rozdělené SJM dává oběma větší svobodu v rozhodování.

Pojištění

V oblasti pojištění se pro novomanžele nemění nic zásadního. Z pohledu institutu obmyšlené osoby v případě úmrtí jednoho z nich a výplaty pojistného plnění, lze určit obmyšlenou osobu vztahem – manžel/manželka, ale osobně doporučuji vždy uvést jménem a datem narození. Tak či onak, je vhodné obmyšlenou osobu konkrétně uvést, novomanžel se jí nestává automaticky. Pokud pojistník při uzavření pojistné smlouvy, resp. do data pojistné události obmyšlenou osobu neurčí, pak je pojistné plnění předmětem dědického řízení.

Z pohledu pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě (např. rozbití partnerova telefonu) se pak také nic nemění, za předpokladu, že již před uzavřením svazku se jednalo o osoby blízké, které jsou z plnění takřka vždy vyloučeny. Stejně tak například nemá manžel/manželka nárok na odškodné z povinného ručení v případě zaviněné autonehody, pokud je viníkem druhý z páru.

Dědické řízení a jiné.

V případě úmrtí jednoho z manželů se dědické řízení řídí platnou legislativou. Bez ohledu na zúžení/oddělení SJM, je manžel/manželka, ale v tomto případě také registrovaný partner/partnerka, dědicem první třídy (společně s dětmi). V případě úmrtí získávají stejný díl pozůstalosti zůstavitelovi děti a manžel/manželka. Pokud některé z dětí nedědí, jeho podíl přejde na jeho potomky, tedy vnoučata, případně pravnoučata zůstavitele. Každý pak může ještě využít institutu závěti.

Od 1. ledna 2021 došlo ke zvýšení úhrad notářům za dědické řízení, i z tohoto důvodu řada lidí řeší případnou pozůstalost ještě po dobu trvání svého života. Předejde tak případným neshodám mezi pozůstalými a úspoře za služby notáře.

Manželé/partneři mají vůči sobě dle zákona i tzv. vyživovací povinnost, tzn. povinnost vzájemně se vyživovat tak, aby oba měli stejnou hmotnou a kulturní úroveň. V případě úmrtí jednoho z manželů pak druhému náleží takzvaný vdovský důchod. V případě registrovaného partnerství pak nárok na vdovský důchod nevzniká.

Ve výše uvedeném stručném souhrnu byly představeny vesměs jen ty nejzásadnější změny a dopady na finance případných novomanželů.  V případě jakýchkoliv nejasností se však naši klienti můžou vždy obrátit na svého finančního poradce, který jim případné informace vždy rád předá.

Přejeme všem šťastný mezinárodní den manželství.

Autorem blogu je oblastní ředitel OVB Pavel Vampola.