Politika pobídek

OVB jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), pojišťovací zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“), samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření ve smyslu zák. č. 427/2011 Sb, (dále jen „ZDPS“) a zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o  spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) a ve smyslu příslušných prováděcích právních předpisů je povinna zavést  a udržovat pravidla řízení střetů zájmů a pobídek.

Definice pobídky

Pobídkou se rozumí peněžní plnění nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda poskytnutá nebo přijatá v souvislosti s distribucí finančních produktů, která může vést k porušení povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Za pobídku se nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

Pro potřeby distribuce pojistných produktů se pobídkou rozumí také provizní schémata a jiná odměna (např. motivační dary, výlety, zájezdy, věcné ceny), které jsou nabízeny nebo poskytovány ve vztahu k distribuovanému pojištění.

Zákaz nepřípustných pobídek a odměňovacích schémat

OVB při své činnosti nepřijímá ani neposkytuje nepřípustné pobídky. Pravidla odměňování vedoucích osob, zaměstnanců a Spolupracovníků OVB, včetně pravidel pro pobídky, jsou nastaveny tak, aby nemotivovala porušovat povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníků, zejména pak nabízet zákazníkům produkty, které nevyhovují potřebám cílového trhu, do něhož zákazník patří.

Přípustnost pobídek

Pobídka je v mezích právních předpisů přípustná, jestliže není v rozporu se zákonnou povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka a v případě, že se jedná o investiční službu, také:

  • má přispět ke zlepšení kvality poskytované investiční služby, a
  • umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná,
  • nezpůsobuje zaujaté nebo narušené poskytování investičních služeb.

 Přehled pobídek a odměňovacích schémat dle produktových oblastí

  • Investice

Provizi Společnosti tvoří jednorázový podíl na vstupním poplatku, který činí 83 % – 100 % tohoto poplatku, a dále pravidelný podíl na poplatku za správu (management fee), jež hradí obhospodařovatel fondu a který se pohybuje v rozpětí 5% - 50% z tohoto poplatku, resp. 0,08 - 1,2 % z průměrné výše zůstatku investice. Vázaný zástupce Společnosti je následně odměňován dle svého dosaženého postavení v rámci obchodní struktury Společnosti. Informace o výši vstupního poplatku a poplatku za správu je uvedena v předsmluvních informacích Společnosti. Informaci o skutečné výši pobídek, kterou Společnost přijala, obdrží zákazník vždy min. 1x ročně ve formě výpisu od poskytovatele produktu, resp. příslušné investiční společnosti.

  • Pojištění

Provizi OVB tvoří jednorázová/pravidelná platba od pojišťovny. U rezervotvorného pojištění se informace o odměně prodávajícího uvádějí jako součást nákladů na sjednání pojištění v Souhrnném vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, dle § 90 odst. 6 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

  • Spotřebitelské úvěry

Provizi OVB tvoří jednorázová platba od poskytovatele spotřebitelského úvěru, přičemž za takové situace OVB ze zákona nesmí přijmout odměnu od zákazníka. Výše této platby je maximálně ve výši 6 % z celkové výše úvěru. U spotřebitelských úvěrů na bydlení je zákazník o skutečné výši provize informován prostřednictvím standardizované předsmluvní informace poskytnuté podle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Výše odměny vázaného zástupce závisí na výši odměny, kterou obdržela OVB od poskytovatele úvěru, a na dosaženém postavení tohoto zástupce v obchodní struktuře OVB.

  • Doplňkové penzijní spoření

Provizi OVB tvoří jednorázová odměna od penzijní společnosti ve výši max. 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Vzhledem ke shodným podmínkám všech produktů je riziko střetu zájmů mezi jednotlivými penzijními produkty minimalizováno.