Politika pobídek

OVB jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), pojišťovací zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“), samostatný zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření ve smyslu zák. č. 427/2011 Sb, (dále jen „ZDPS“) a zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o  spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) a ve smyslu příslušných prováděcích právních předpisů je povinna zavést  a udržovat pravidla řízení střetů zájmů a pobídek.

Definice pobídky

Pobídkou se rozumí peněžní plnění nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda poskytnutá nebo přijatá v souvislosti s distribucí finančních produktů, která může vést k porušení povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Za pobídku se nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

Pro potřeby distribuce pojistných produktů se pobídkou rozumí také provizní schémata a jiná odměna (např. motivační dary, výlety, zájezdy, věcné ceny), které jsou nabízeny nebo poskytovány ve vztahu k distribuovanému pojištění.

Zákaz nepřípustných pobídek a odměňovacích schémat

OVB při své činnosti nepřijímá ani neposkytuje nepřípustné pobídky. Pravidla odměňování vedoucích osob, zaměstnanců a Spolupracovníků OVB, včetně pravidel pro pobídky, jsou nastaveny tak, aby nemotivovala porušovat povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníků, zejména pak nabízet zákazníkům produkty, které nevyhovují potřebám cílového trhu, do něhož zákazník patří.

Přípustnost pobídek

Pobídka je v mezích právních předpisů přípustná, jestliže není v rozporu se zákonnou povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka a v případě, že se jedná o investiční službu, také:

  • má přispět ke zlepšení kvality poskytované investiční služby, a
  • umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná,
  • nezpůsobuje zaujaté nebo narušené poskytování investičních služeb.

 Přehled pobídek a odměňovacích schémat dle produktových oblastí

  • Investice

Provizi Společnosti tvoří jednorázový podíl na vstupním poplatku, který činí 83 % – 100 % tohoto poplatku, a dále pravidelný podíl na poplatku za správu (management fee), jež hradí obhospodařovatel fondu, a který se pohybuje v rozpětí 5 % - 50 % z tohoto poplatku, resp. z průměrné výše zůstatku investice. Podrobnější informace o skutečné výši těchto poplatků je uvedena v části A. 3.1. Informačního memoranda, které tvoří nedílnou součást Záznamu o jednání s klientem. Vázaný zástupce Společnosti je následně odměňován dle svého dosaženého postavení v rámci obchodní struktury Společnosti. Informace o výši vstupního poplatku a poplatku za správu je uvedena v předsmluvních informacích Společnosti. Informaci o skutečné výši pobídek, kterou Společnost přijala, obdrží klient vždy min. 1x ročně ve formě výpisu od poskytovatele produktu, resp. příslušné investiční společnosti.

  • Pojištění

Provizi OVB tvoří jednorázová/pravidelná platba od pojišťovny. U rezervotvorného pojištění se informace o odměně prodávajícího uvádějí jako součást nákladů na sjednání pojištění v Souhrnném vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, dle § 90 odst. 6 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

  • Spotřebitelské úvěry

Provizi OVB tvoří jednorázová platba od poskytovatele spotřebitelského úvěru, přičemž za takové situace OVB ze zákona nesmí přijmout odměnu od zákazníka. Výše této platby je maximálně ve výši 6 % z celkové výše úvěru. U spotřebitelských úvěrů na bydlení je zákazník o skutečné výši provize informován prostřednictvím standardizované předsmluvní informace poskytnuté podle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Výše odměny vázaného zástupce závisí na výši odměny, kterou obdržela OVB od poskytovatele úvěru, a na dosaženém postavení tohoto zástupce v obchodní struktuře OVB.

  • Doplňkové penzijní spoření

Provizi OVB za zprostředkování doplňkového penzijního spoření (DPS) tvoří jednorázová odměna od penzijní společnosti ve výši max. 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.

OVB má dále dle smluvního ujednání s partnerskými penzijními společnostmi nárok na provizi za dlouhodobou správu a péči. Tato provize je vyplácena zejména za pravidelný servis a péči v průběhu trvání smluvního vztahu směřující k dlouhodobému setrvání účastníka DPS, optimalizaci individuálního nastavení produktu, zajištění a pomoc účastníkům při správě produktu DPS apod.

Výše provize závisí na věku účastníka a/nebo výši zůstatku na účtu účastníka nebo souhrnné výši zůstatků účastníků u dané penzijní společnosti pod správou zprostředkovatele nebo příslušného vázaného zástupce zprostředkovatele. V případě KB Penzijní společnosti, a.s. představuje v závislosti na výši zůstatku provize za správu fixní roční částku 50,- Kč za smlouvu DPS, případně 0,3 % z výše zůstatku na účtu účastníka DPS, maximálně však 2.600, - Kč ročně. U Conseq penzijní společnosti, a.s. představuje provize za dlouhodobou správu kmene dle jeho velikosti 20 až 25 % z úplaty za obhospodařování účastnického fondu připadající na počet penzijních jednotek připsaných na majetkovém podúčtu klienta v průběhu daného kvartálu. ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB vyplácí provizi v závislosti na věku klienta ve výši 0,02 – 0,144 % AUM, a to kvartálně po čtvrtinách. Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. vyplácí v závislosti na věku klienta a velikosti zůstatku na jeho účtu účastníka DPS provizi 250 - 2.000,- Kč. Generali penzijní společnost, a.s. vyplácí pečovatelskou provizi 5.000 Kč za min. 5 mil. Kč AUM (aktiv ve správě) a 5.000 Kč za každých dalších 5 000 000 Kč AUM kmene daného jednotlivého vázaného zástupce OVB, které přesahují hranici 10.000.000 Kč (vztaženo vůči konkrétnímu vázanému zástupci a kmenu jím spravovaných smluv).

V případě, že OVB při zprostředkování DPS přijímá nad rámce výše uvedených informací také jiné typy pobídek, je informace o druhu a výši pobídky standardně uvedena v předsmluvních dokumentech příslušné penzijní společnosti.