Právní ujednání při užívání webových stránek

OVB Allfinanz, a.s., se zavazuje chránit vaše soukromí a vyvíjet takové technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zkušenosti. Toto Právní ujednání při užívání webových stránekse vztahuje výlučně na webové stránky OVB Allfinanz, a.s., a určuje sběr dat i jejich následné použití. Využíváním webových stránek OVB Allfinanz, a.s., souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Zjišťování informací o vás

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s., na URL: https://www.ovb.cz (dále jen „webové stránky“) zjišťují pomocí Google analytics (https://policies.google.com/privacy?gl=CZ&hl=cs#intro) anonymizované demografické informace, informace o vašem počítačovém hardwaru a softwaru. Tyto informace mohou obsahovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupů a adresy navštívených webových stránek. S pomocí těchto informací tak nelze ztotožnit konkrétní osobu vyjma formulářů ke kontaktu vaší osoby, jež bude popsána níže, kdy tyto formuláře jsou vámi, jakožto uživatelem webových stránek, vyplněny a odsouhlaseny. Tyto informace jsou tedy anonymizovány a nejsou propojené s konkrétní osobou – nejsou tedy osobními údaji. Tyto informace používá OVB Allfinanz, a.s., k provozu služby, k zachování kvality služeb a ke zajišťování obecných statistik o používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz, a.s., není zodpovědná za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo skupiny webů OVB Allfinanz, a.s.

Užívání webových stránek OVB Allfinanz, a.s., uživatelem

Web OVB Allfinanz, a.s., se skládá z různých webových stránek provozovaných OVB Allfinanz, a.s.

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s., jsou vám nabídnuty pod podmínkou, že budete bez výhrad dodržovat podmínky a upozornění zde uvedená.

Zákaz užívání webových stránek v rozporu s jejich účelem

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s., můžete používat pouze k účelu, ke kterému byly vytvořeny. Tímto účelem se rozumí prezentace společnosti OVB Allfinanz, a.s., a poskytnutí základních informací o službách, jež tato společnost poskytuje, a to směrem ke koncovému klientovi společnosti. Jakékoli užívání webových stránek či informací v nich obsažených nad rámec tohoto účelu může být považováno za porušení autorských práv společnosti. Jakékoli užívání či zásah do webových stránek, který by je mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo být v rozporu s jinou uživatelskou stranou a využitím webových stránek OVB Allfinanz, a.s., může být posouzeno v souladu se zákony dle příslušných skutkových podstat.

Použití cookies

Tyto webové stránky používají cookies. Některé z těchto cookies jsou technicky nezbytné k zajištění určitých funkcí webových stránek. Soubory cookies cookies pouze s vaším souhlasem. Statistické soubory cookie se používají k získávání informací o chování uživatelů na těchto webových stránkách a k neustálému zlepšování webových stránek na základě těchto informací. Marketingové soubory cookie se používají k zobrazování personalizované reklamy. Za tímto účelem jsou údaje předávány poskytovatelům třetích stran, kteří vás jako návštěvníka sledují na různých webových stránkách. Souhlasem s používáním statistických souborů cookie také souhlasíte s tím, že vaše údaje budou předávány do USA, ačkoliv v USA neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů a úřady mohou získat přístup k vašim údajům, aniž byste proti tomu měli odpovídající možnosti právní ochrany. Další možnosti nastavení a informace najdete v části "Zobrazit podrobnosti". Nastavení cookies můžete kdykoli upravit prostřednictvím odkazu v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Formuláře ke kontaktování vaší osoby pomocí webových stránek

Webové stránky obsahují kontaktní formuláře, po jejichž vyplnění dochází k odeslání osobních údajů společnosti OVB Allfinanz, a.s. Užití vašich osobních údajů je podmíněno vaším předchozím informovaným souhlasem a další informace o užití těchto údajů naleznete v Informačním memorandu o ochraně osobních údajů klientů OVB a pravidlech jejich zpracování (URL: https://www.ovb.cz/servis/ochrana-osobnich-udaju.html).

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s., mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky („Linked Sites”). Odkazované stránky nejsou kontrolovány OVB Allfinanz, a.s., a tudíž OVB Allfinanz, a.s., nemá zodpovědnost za obsah těchto odkazovaných stránek, včetně jakýchkoli dalších odkazů uvedených na odkazovaných stránkách, či jakýchkoli změn a aktualizací uvedených tamtéž. OVB Allfinanz, a.s., není zodpovědná za webové vysílání ani jinou formu přenosu získaného z jakýchkoli odkazovaných stránek. OVB Allfinanz, a.s., poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a odkazování webové stránky neznamená schválení jejího obsahu či spojení s jejími provozovateli ze strany OVB Allfinanz, a.s.

Vyloučení odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby zahrnuté či dostupné na webových stránkách OVB Allfinanz, a.s., mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby, změny informací jsou zde pravidelně prováděny. OVB Allfinanz, a.s., a/nebo její dodavatelé mohou kdykoli provádět zpřesnění a/nebo změny na webových stránkách OVB Allfinanz, a.s. Informace získané prostřednictvím webových stránek OVB Allfinanz, a.s., by neměly být bez zvážení použity k osobním, lékařským, právním či finančním rozhodnutím. Pro konkrétní radu, odpovídající vaší situaci, byste se měli obrátit na patřičného odborníka.

OVB Allfinanz, a.s., a/nebo její dodavatelé nezaručují vhodnost, spolehlivost, dostupnost, včasnost a přesnost informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažených za jakýmkoli účelem na webových stránkách OVB Allfinanz, a.s., v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou takové informace, software, produkty, služby a související grafika poskytovány „tak jak jsou”, bez záruky či podmínky jakéhokoli druhu. OVB Allfinanz, a.s., a/nebo její dodavatelé se tímto zříkají všech záruk a podmínek vzhledem k těmto informacím, softwaru, produktům, službám a související grafice, včetně všech záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu, nároku a neporušení.

V maximální míře povolené platnými zákony nejsou OVB Allfinanz, a.s., a/nebo její dodavatelé zodpovědni za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní, následné škody ani jiné škody včetně odškodnění za ztrátu použitelnosti, dat nebo zisku vyplývající z / ve spojení s používáním či výkonností webových stránek OVB Allfinanz, a.s., kvůli prodlení nebo nemožnosti použít OVB Allfinanz, a.s., webové stránky nebo přidružených služeb, poskytování nebo selhání při zabezpečování služeb nebo kvůli jakékoli informaci, softwaru, produktu, službě a související grafice získané na webových stránkách OVB Allfinanz, a.s., nebo jinak vyplývající z používání těchto webových stránek, ať založené na smlouvě, bezpráví, nedbalosti, přísné odpovědnosti, nebo jinak, i když OVB Allfinanz, a.s., nebo její dodavatelé byli seznámeni s možnostmi škod. Protože některé státní jurisdikce nepřipouštějí vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné či náhodné škody, výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Ukončení/omezení přístupu na webové stránky

OVB Allfinanz, a.s., si vyhrazuje právo ukončit dle svého uvážení váš přístup na webové stránky OVB Allfinanz, a.s., a k souvisejícím službám nebo jakékoli jejich části, a to kdykoli, bez upozornění. Používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s., je neoprávněné pod kteroukoli soudní jurisdikcí, která neuvede v platnost všechna opatření těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Potvrzujete, že neexistuje žádné společné podnikání, partnerství, pracovní poměr ani agenturní vztah mezi vámi a OVB Allfinanz, a.s., vzniklé na základě této smlouvy nebo používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s.

Poznámky k autorským právům a ochranným známkám:

Veškerý obsah webových stránek OVB Allfinanz, a.s., je chráněn právy jejich autorů, OVB Allfinanz, a.s., a/nebo jejích dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Názvy skutečných společností a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Změny těchto podmínek

OVB Allfinanz, a.s., si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a upozornění, za jakých jsou webové stránky OVB Allfinanz, a.s., nabízeny.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Kontakt:

OVB Allfinanz, a.s., uvítá vaše komentáře týkající se tohoto Právního ujednání při užívání webových stránek. Pokud se domníváte, že OVB Allfinanz, a.s., neplní toto Právní ujednání, kontaktujte OVB Allfinanz, a.s., na ovb@ovb.cz, respektive osobni.udaje@ovb.cz.