Whistleblowing

Společnost OVB Allfinanz, a.s. zveřejňuje v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, postupy pro podání oznámení („Whistleblowing“).

Informovat o skutečnostech, které jsou v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy či etickými principy (dále jen „oznámení“) je možné prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému OVB Allfinanz, a.s. Oznámení je možné podat také anonymně. 

Vnitřní oznamovací systém OVB Allfinanz, a.s.

Oznámení je možné učinit:

Prostřednictví aplikace www.oznam.to (tento oznamovací kanál je určen výhradně pro zaměstnance a obchodní zástupce OVB Allfinanz, a.s.). Oznámení lze podat kromě výše uvedeného také písemně, ústně nebo telefonicky. 

Písemné oznámení se podává příslušné osobě nebo zasílá na adresu společnosti OVB:

V parku 2343/24, Chodov, 148 00 Praha 4.
Obálku je nutné označit slovem „Whistleblowing – neotvírat“

Oznámení ústní formou do protokolu lze uskutečnit u příslušné osoby. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, avšak pouze se souhlasem oznamovatele.

Telefonické oznámení lze uskutečnit na telefonním čísle příslušné osoby. Příslušná osoba vyhotoví o tomto telefonickém oznámení protokol.

Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil.

Oznamovatel obdrží potvrzení o přijetí oznámení do 7 dnů.
 

Příslušná osoba v OVB Allfinanz, a.s.

Mgr. Tomáš Žilák

e-mail: tomas.zilak@ovb.cz 
telefon: +420 722 954 180