Spoření na stáří je lepší nepodceňovat

|

Spoření na stáří je téma, které se obyvatel ČR vzhledem k demografickému složení státu, týká čím dál tím více. Situaci nepomáhá ani vývoj posledních let, ať již se jedná o problematiku koronaviru, jež ovlivňuje prakticky každý aspekt nejen našeho života, ale i ekonomické situace občanů i státu. Nezbytnost zohledňovat nepředvídatelné a nutnost zabezpečování můžeme pozorovat i na aktuální problematice energetické krize a celé řadě dalších.

Důchodová reforma je již delší dobu jedním z předních témat, nicméně dlouhodobě nedochází k zásadním změnám. Vzhledem k dříve zmíněnému a současnému nastavení důchodového systému je tedy vhodné myslet na svoji budoucnost a podpořit svou budoucí finanční situaci tzv. po vlastní ose.

Jednou z možností kumulace finančních prostředků na důchod zůstává III. pilíř penzijního systému jako státem regulovaná a podporovaná možnost. Zde mluvíme o 2 rozlišných variantách spoření (nutno ale dodat, že technicky jde o investiční, nikoli spořicí nástroje): Penzijním připojištění (dále „PP“) a Doplňkovém penzijním spoření (dále „DPS“). Podstatná informace je, že v současné chvíli je možné vstupovat pouze do druhého zmíněného, tedy DPS. Ač přestup z PP do DPS je v současnosti možný, obráceně již od roku 2013 toto aplikovat nelze.

Oba produkty nabízejí shodné legislativní výhody při zachování stejných podmínek: státní příspěvek a daňové odpočty vázané na příspěvky účastníka. Ze zákona vyplývá možnost pouze jedné souběžné smlouvy s možností čerpání zmíněných výhod. V dalších parametrech se však obě varianty spoření rozcházejí. Zásadní rozdíl spočívá v investování vložených prostředků a s tím souvisejícím zhodnocením, ať již jde o systém zhodnocování, jeho připisování či související míru rizika a výši.

V případě PP byly prostředky účastníků převedeny do transformovaných fondů (dále „TF“) u dané penzijní společnost, kdy se však s ohledem na možnosti využívaných instrumentů, jak vyplývají ze zákona, jedná o fondy konzervativního charakteru, což zásadně ovlivňuje výši zhodnocení. Charakteristická je garance nezáporného zhodnocení, které však vzhledem k dalším faktorům neznamená nutně kladné reálné zhodnocení. Reálně: zhodnocení TF se dlouhodobě pohybuje okolo 1 %, spíše s klesající tendencí, zatímco inflace stále roste a za rok 2021 dosahuje již ročního průměru 3,8 %.

DPS nabízí účastníkům nepoměrně širší množství alternativ, jak co do počtu fondů, tak i do jejich charakteru, tedy s přihlédnutím k míře rizika a potenciální výši zhodnocení s nimi spojenými. Investovat lze v různých poměrech do různých typů fondů v jednu chvíli a možnost přizpůsobení aktuálním preferencím a potřebám je zohledněna i v možnostech změny v průběhu času. Vždy záleží na nabídce konkrétní penzijní společnosti. V případě účastnických fondů musíme brát v potaz, že budoucí vývoj nelze jednoznačně predikovat na základě historického vývoje, a to především s ohledem na povahu investičních nástrojů. Jednotlivé fondy investují do různých druhů finančních instrumentů, navíc s rozlišným poměrem. K tomuto se váží různá rizika odchylek od očekávaných hodnot a jejich míra, tedy i kolísaní těchto hodnot.

Z hlediska nabídky, dohledu, čerpání apod. dochází k určitým regulacím vyplývajícím ze Zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. V případě nabídky fondů zde platí povinnost vést a obhospodařovat tzv. povinný konzervativní fond.

Na trhu aktuálně působí 9 penzijních společností obhospodařujících 8 fondů transformovaných a 34 fondů účastnických, jejichž nabídka se může měnit.

Jak si jednotlivé transformované fondy vedly?

Zhodnocení TF vychází z účetní závěrky a výsledky jsou tedy zveřejňovány cca v průběhu května kalendářního roku následujícího roku, k němuž se zhodnocení váže. Aktuálně tedy jako o nejčerstvějším můžeme hovořit v případě TF o zhodnocení za rok 2020, kdy se 7 z 8 TF drží do 1% zhodnocení, přičemž nejhůře si vede KB penzijní společnost s 0,36 %.

Pouze TF Generali penzijní společnosti (do 30. 6. 2021 Penzijní společnost České pojišťovny) dosáhla zhodnocení nad uvedenou hranici a to 1,3 %. Průměrné zhodnocení činí 0,76 % Průměrná míra inflace však v daném roce činila 3,2 %. Již od roku 2017 pak žádný z TF zdaleka nedosáhl zhodnocení, které by překonalo míru inflace. Nejlepších výsledků v průměru za posledních 8 let dosáhl transformovaný fond Generali Penzijní společnosti s 1,39 %. následované Uniqa Penzijní společností (do 14. 1. 2021 AXA penzijní společnost) s 1,21 %. Nejhůře si naopak vede TF od Conseq Penzijní společnosti s 0,8 %.

Graf 1: Průměrní zhodnocení transformovaného fondu v porovnání s průměrnou inflací za stejné období

Graf 2: Zhodnocení ÚF a TF za rok 2020 v porovnání s průměrnou inflací v roce

Porovnání TF a ÚF v roce 2020

Vzhledem k aktuální nedostupnosti dat pro TF za rok 2021 níže můžeme nalézt porovnání zhodnocení TF a ÚF s relevantní inflací s údaji za rok 2020. Obecně lze konstatovat, že nejvyšších hodnot z dlouhodobého hlediska dosahují dynamické ÚF, které však svojí povahou spadají mezi fondy nejrizikovější a nejvíce volatilní (v některých obdobích i se záporným zhodnocením). Naopak TF a konzervativní ÚF zpravidla nepokrývají ani míru inflace odpovídající stejnému období, znamenají však nižší riziko a volatilitu.

A jak si vedou účastnické fondy?

Situace na finančním trhu byla v roce 2021 ovlivněna celou řadou faktorů. Celosvětově přetrvává vliv pandemie koronaviru a situace ohledně cen energií na burze. V rámci ČR podstatnou roli hraje výrazně se zvyšující inflace, zásahy ČNB a s tím související stoupající úrokové sazby.

Graf 3: Průměrné roční zhodnocení ÚF a TF od založení do konce roku 2020 v porovnání s průměrnou inflací

V případě ÚF je třeba myslet na fakt, že nejde o zhodnocení ve stejném významu, jako u TF. Porovnáváme hodnoty penzijní jednotky k určitým datům (dle požadovaného účelu), přičemž hodnota penzijní jednotky se u jednotlivých fondů v čase mění a její volatilita je ovlivněna i typem fondu, tedy typem a rozsahem objemu jednotlivých druhů aktiv ve vlastním portfoliu.

Graf 4: Meziroční zhodnocení účastnických fondů za rok 2021, dle výše zhodnocení, porovnání s inflací 2021

Nejvyššího zhodnocení za rok 2021 (porovnáváme hodnoty k 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021) dosahují dynamické fondy investující převážně do akcií. Tyto přesahují i průměrnou roční míru inflace. Hned 4 dynamické fondy přesahují zhodnocení 20 %. Téměř všechny konzervativní fondy však dosahují záporných hodnot. Nad průměrnou mírou inflace v roce 2021, jež činí 3,8 % se drží 12 z 31 ÚF.

Průměrná míra inflace za posledních 9 let činí 1,91 %. Průměrným zhodnocením od roku 2013 do konce roku 2021 ji překonalo 12 z 31 účastnických fondů, především fondy dynamické a většina vyvážených.

Penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření?

Rozhodnutí, zda setrvat v penzijním připojištění nebo přejít do doplňkového penzijního spoření, případně změnit strategii spoření v rámci DPS na méně či více rizikovou nelze v obecné rovině doporučit. Správná volba závisí na řadě faktorů, ať již s ohledem na konkrétní osobu a její finanční znalosti, zkušenosti, situaci, věk, ochotu postoupit vyšší riziko pro dosažení potenciálně vyšších výnosů apod. nebo jiné ekonomické a další faktory s významným vlivem, například ekologie, mezinárodní vztahy atd. Jako nejlepší příklad poslouží právě pandemie koronaviru nebo energetická krize a vliv těchto událostí na celý svět snad v každém aspektu.

Je tedy nezbytné individuální nastavení a ke správné volbě Vám může pomoci finanční poradce jako odborník, který má přístup k aktuálním údajům finančního trhu a odpovídající znalosti a zkušenosti.

Autor: Zuzana Süssová, analytik OVB

Přečtěte si také:

Smějící se batole – Spořte dětem smysluplně s dětským spořicím plánem

| OVB Allfinanz, a.s.

Spoření pro děti: Jaké investice pro děti dávají smysl

Ať už chcete spořit na řidičský průkaz, vzdělání nebo za účelem zaopatření v pozdějším věku, mějte na paměti, že i díky malým příspěvkům můžete do doby, než budou peníze skutečně potřeba, našetřit nemalou částku. A to především tehdy, začnete-li odkládat prostředky pro vlastní děti či vnoučata již v útlém věku. Jak ale v době nízkých úrokových sazeb a vysoké inflace spořit potomkům tak, aby se to vyplatilo?