Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

Společnost OVB Allfinanz, a.s., IČ 480 40 410, se sídlem V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4 – Chodov (dále jen „OVB“), tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, zveřejňuje informace v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic a jejich začleňování do investičního poradenství poskytovaného klientům.

Udržitelné investice lze definovat jako investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům. Řadíme mezi ně například investice měřené klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů s ohledem na využívání energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů nebo ukazateli dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství. Dále také investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména pak investice, která vede k řešení nerovnosti či investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy a v neposlední řadě   investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit. To vše za předpokladu, že veškeré tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Rizikem týkajícím se udržitelnosti je poté událost nebo situace v environmentální či sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice klienta.

Jakým způsobem OVB začleňuje rizika týkající se udržitelnosti do finančního poradenství poskytovaného klientům?

Při poskytování finančního poradenství, ať už v oblasti pojišťovacích produktů s investiční složkou nebo jiných investičních produktů, OVB vždy zjišťuje vztah klientů k investičnímu riziku prostřednictvím obecných otázek týkajících se jejich odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, investičních cílů, finančního zázemí, tolerance k riziku apod. Na základě vyhodnocení těchto informací jsou následně klientům doporučovány konkrétní finanční produkty, resp. investiční nástroje. OVB v současné době nezohledňuje rizika udržitelnosti jako samostatnou kategorii a vyhodnocení těchto rizik není v tuto chvíli do poradenství začleňováno. Obecně je však možné konstatovat, že materializace těchto rizik by v extrémním případě mohla způsobit nižší nebo záporné zhodnocení investice.

Odměna OVB za zprostředkování finančních produktů není ovlivněna příslušnými riziky udržitelnosti.

OVB nezohledňuje ve svém finančním poradenství hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, a to zejména s ohledem na rozsah svých činností a omezený počet druhů finančních produktů v nabídce. Do budoucna OVB plánuje zohledňovat informace o případných nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti a následně je vyhodnocovat v rámci systému produktového řízení. Nicméně tato činnost může být zahájena teprve v okamžiku, kdy produktoví partneři a tvůrci produktů budou detailně zohledňovat a transparentně zveřejňovat jednotlivé faktory udržitelnosti.

Veškeré výše zveřejněné informace mohou být průběžně aktualizovány. Takto provedené textové úpravy budou zřetelně barevně označeny.

Celý dokument v PDF