OVB Allfinanz, a.s. ČR

Podmínky používání

Smlouva mezi uživatelem a OVB Allfinanz, a.s. ČR

Web OVB Allfinanz, a.s. ČR se skládá z různých webových stránek provozovaných OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR jsou Vám nabídnuty pod pomínkou, že bez výhrad přijmete podmínky a upozornění zde uvedená. Tím, že budete webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR používat, vyjádříte souhlas s těmito smluvními podmínkami a upozorněními.

Změny těchto podmínek

OVB Allfinanz, a.s. ČR si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky a upozornění za jakých jsou webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR nabízeny, včetně (bez omezení na) poplatků spojených s používáním těchto webových stránek.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky (“Linked Sites”). Odkazované stránky nejsou kontrolovány OVB Allfinanz, a.s. ČR a tedy OVB Allfinanz, a.s. nemá zodpovědnost za obsah těchto odkazovaných stránek, včetně jakýchkoliv dalších odkazů uvedených na odkazovaných stránkách či jakýchkoliv změn a aktualizací uvedených tamtéž. OVB Allfinanz, a.s. ČR není zodpovědná za webové vysílání ani jinou formu přenosu získaného z jakýchkoliv odkazovaných stránek. OVB Allfinanz, a.s. ČR poskytuje tyto odkazy pouze pro Vaše pohodlí a odkazování webové stránky neznamená schválení jejího obsahu či spojení s jejími provozovateli ze strany OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou Vašeho používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR je záruka, že nebudete používat webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR pro jakékoliv účely, které jsou nezákonné či zakázané těmito podmínkami a upozorněními. Webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR nemůžete používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo být v rozporu s jinou uživatelskou stranou a využitím webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR. Nesmíte získat či se pokoušet získat jakékoli materiály či informace jiným způsobem než tím, který je stanovený pro webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Použití komunikačních služeb

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR mohou obsahovat služby nástěnky, chatování, novinky, diskuzní skupiny, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a/nebo ostatní komunikační služby, které Vám umožní komunikovat s širokou veřejností nebo ve skupině (souhrnně “Communication Services”). Pokud souhlasíte, že budete používat komunikační služby/Communication Services jen pro psaní, posílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a vážou se k určité komunikační službě, souhlasíte s tím, že při využívání komunikačních služeb nebudete:

Pomlouvat, urážet, obtěžovat, sledovat, vyhrožovat ani jinak porušovat zákonná práva (jako je právo na soukromí a ochranu osobnosti v publikovaných materiálech) druhých.

Publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovat či rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, rouhavý, hanlivý, porušující, nemravný, obscénní nebo nezákonný námět, jméno, materiál či informaci.

Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákonem o duševním vlastniství (nebo právem na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech pokud nevlastníte nebo nekotrolujete k tomuto práva nebo jste neobdrželi všechny potřebné souhlasy.

Uploadovat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný podobný software či programy, které mohou poškodit činnost ostatních počítačů.

Propagovat a nabízet k prodeji či koupi jakékoliv zboží nebo služby za účelem podnikání, pokud komunikační služby takovéto zprávy specificky nepovolují.

Provádět nebo přeposílat průzkumy, soutěže, pyramidové hry či řetězové dopisy.

Stahovat jakékoli soubory poslané jiným uživatelem komunikačních služeb, o nichž víte, nebo byste měli vědět, že nemohou být takovýmto způsobem zákonně šířeny.

Falšovat nebo odstranit jakékoli znaky autorství, legální či jiné náležité informace nebo vlastnická označení, označení původu či zdroje softwaru nebo jiný materiál obsažený v uploadovaném souboru.

Omezovat nebo bránit jakémukoli jinému uživateli v používání a využívání komunikačních služeb.

Porušovat pravidla chování nebo jiné směrnice, které mohou být používány pro určité komunikační služby.

Získávat nebo jinak sbírat informace o druhých, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.

Porušovat jakékoliv příslušné zákony a předpisy.

OVB Allfinanz, a.s. ČR nemá žádnou povinnost sledovat komunikační služby. Nicméně si OVB Allfinanz, a.s. ČR vyhrazuje právo posoudit materiály poslané přes komunikační služby a odstranit jakýkoli materiál podle vlastního uvážení. OVB Allfinanz, a.s. ČR si vyhrazuje právo ukončit Váš přístup ke kterékoli nebo všem komunikačním službám, a to kdykoliv bez předcházejícího upozornění a z jakéhokoliv důvodu.

OVB Allfinanz, a.s. ČR si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakoukoliv informaci potřebnou k dodržení kteréhokoliv příslušného zákona, nařízení, soudního řízení či vládního požadavku nebo k upravení, odmítnutí odeslání či odstranění jakýchkoliv informací nebo materiálů - veškerých nebo jen některých částí, podle svého vlastního uvážení.

Při zveřejňování jakýchkoliv osobních údajů o Vás nebo Vašich dětech ve kterékoli komunikační službě dbejte vždy zvýšené opatrnosti. OVB Allfinanz, a.s. ČR nekontroluje ani neschvaluje obsah, vzkazy či informace ve kterékoli komunikační službě a tedy se výslovně vzdává jakékoliv zodpovědnosti za jejich obsah a za jakékoli akce vzniklé na základě Vaší účasti ve kterékoli komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou oprávněnými mluvčími OVB Allfinanz, a.s. ČR, jejich názory nemusí nutně vyjadřovat názory OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Materiály uploadované do komunikačních služeb mohou podléhat omezení použití, reprodukce a / nebo rozšiřování. Pokud tyto materiály stahujete, jste zodpovědní za plnění těchto omezení.

Materiály poskytované OVB Allfinanz, a.s. ČR nebo zaslané na webové stránky OVB Allfinanz, A.S. ČR

OVB Allfinanz neprohlašuje, že je vlastníkem materiálů, které poskytujete společnosti OVB Allfinanz, a.s. ČR (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv webovou stránku OVB Allfinanz, a.s. ČR nebo její přidružené služby (souhrnně “submissions”). Avšak tím, že pošlete, uploadujete, zadáte, poskytnete nebo zadáte Vaše potvrzení, zaručujete OVB Allfinanz, a.s. ČR, jejím dceřiným společnostem a potřebným sublicencím práva k používání Vašeho zadání/Submission v souvislosti s provozováním jejich internetové činnosti včetně neomezených práv ke: kopírování, šíření, přenosu, veřejnému zobrazení a předvádění, reprodukování, upravování, překládání a reformátování Vašeho zadání/Submission a k zveřejňování Vašeho jména v souvislosti s Vaším zadáním.

Tak, jak je zde uvedeno, nebude v souvislosti s použitím Vašeho zadání/Submission vyplacena žádná náhrada. OVB Allfinanz, a.s. ČR nemá žádnou povinnost zveřejnit nebo použít jakékoliv přihlášení a může jakékoliv toto zadání odstranit podle svého uvážení.

Zasláním, uploadováním, vložením, poskytnutím nebo potvrzením Vašeho zadání zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete práva k Vašemu zadání tak, jak je popsáno v této části, včetně neomezených práv potřebných k poskytnutí, zaslání, uploadování, vložení nebo potvrzení Vašeho zadání.

Vyloučení odpovědnosti

Informace, software, produkty a služby zahrnuté či dostupné na webových stránkách OVB allfinanz, a.s. ČR mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby, změny informací jsou zde pravidelně prováděny. OVB allfinanz, a.s. ČR a/nebo její dodavatelé mohou kdykoliv provádět zpřesnění a/nebo změny na webových stránkách OVB allfinanz, a.s. ČR. Rady získané prostřednictvím webových stránek OVB allfinanz, a.s. ČR by neměly být bez zvážení použity k osobním, lékařským, právním či finančním rozhodnutím. Pro konkrétní radu, odpovídající vaší situaci, byste se měli obrátit na patřičného odborníka.

OVB allfinanz, a.s. ČR a/nebo její dodavatelé nezaručují vhodnost, spolehlivost, dostupnost, včasnost a přesnost informací, softwaru, produktů, služeb a související grafiky obsažených za jakýmkoliv účelem na webových stránkách OVB allfinanz, a.s. ČR. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony jsou takové informace, software, produkty, služby a související grafika poskytovány “tak jak jsou”, bez záruky či podmínky jakéhokoliv druhu. OVB allfinanz, a.s. ČR a/nebo její dodavatelé se tímto zříkají všech záruk a podmínek vzhledem k těmto informacím, softwaru, produktům, službám a související grafice, včetně všech záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu, nároku a neporušení.

V maximální míře povolené platnými zákony nejsou OVB allfinanz, a.s. ČR a/nebo její dodavatelé zodpovědni za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní, následné škody ani jiné škody včetně odškodnění za ztrátu použitelnosti, dat nebo zisku vyplývající z / ve spojení s používáním či výkonností webových stránek OVB allfinanz, a.s. ČR, kvůli prodlení nebo nemožnosti použít OVB allfinanz, a.s. ČR webové stránky nebo přidružených služeb, poskytování nebo selhání při zabezpečování služeb nebo kvůli jakékoliv informaci, softwaru, produktu, službě a související grafice získané na webových stránkách OVB allfinanz, a.s. ČR nebo jinak vyplývající z používání těchto webových stránek, ať založené na smlouvě, bezpráví, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, i když OVB allfinanz, a.s. ČR nebo její dodavatelé byli seznámeni s možnostmi škod. Protože některé státní jurisdikce nepřipouštějí vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné či náhodné škody, výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat. Jste-li nespokojeni s jakoukoliv částí webových stránek OVB allfinanz, a.s. ČR nebo s nějakou z výše uvedených podmínek používání, jediným řešením je přestat používat webové stránky OVB allfinanz, a.s. ČR.

Kontakt: ovb@ovb.cz

Ukončení/omezení přístupu

OVB Allfinanz, a.s. ČR si vyhrazuje právo ukončit dle svého uvážení Váš přístup na webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR a k souvisejícím službám nebo jakékoliv jejich části a to kdykoliv, bez upozornění. Používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR je neoprávněné pod kteroukoliv soudní jurisdikcí, která neuvede v platnost všechna opatření těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Potvrzujete, že neexistuje žádné společné podnikání, partnerství, pracovní poměr ani agenturní vztah mezi Vámi a OVB Allfinanz, a.s. ČR vzniklé na základě této smlouvy nebo používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR. Uplatňování této smlouvy je řízeno platnými zákony, žádná informace obsažená v této smlouvě není v rozporu s povinností OVB Allfinanz, a.s. ČR řídit se vládními, soudními a právními zákonnými požadavky spojenými s Vaším užíváním webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR a informacemi poskytnutými či shromážděnými OVB Allfinanz, a.s. ČR s ohledem na takovéto použití. Pokud kterákoli část této smlouvy bude uznána za neplatnou nebo právně neúčinnou v souladu s platnými zákony včetně zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti, jak je uvedeno výše, bude toto neplatné či neúčinné ustanovení považováno za nahrazené platným, vykonavatelným ustanovením, které nejlépe odpovídá smyslu původního předpisu a zbytek smlouvy zůstane v platnosti. Pokud není uvedeno jinak, představuje tato smlouva celé ujednání mezi uživatelem a OVB Allfinanz, a.s. ČR s ohledem na webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR a také nahrazuje veškerou předchozí nebo současnou komunikaci a návrhy, ať již elektronické, ústní či psané mezi uživatelem a OVB Allfinanz, a.s. ČR s ohledem na webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR. Tištěná verze této smlouvy a všech poznámek dodaných v elektronické podobě je přípustná ve všech soudních nebo administrativních jednáních založených na nebo vztahujících se k této smlouvě v tom samém rozsahu a za těch samých podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy původně pořízené a uchovávané v tištěné podobě.

Poznámky k autorským právům a ochranným známkám:

Veškerý obsah webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR je chráněn Copyrightem © 2009 OVB Allfinanz, as ČR a/nebo jejích dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky

Názvy skutečných společností a produktů uvedené v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

Příklady společností, organizací, produktů, lidí a událostí zde popsaných jsou smyšlené. Souvislost s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí není zamýšlena ani by neměla být vyvozována.

Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Poznámky a postupy při porušování autorských práv

Podle čl. 17, sbírky zákonů Spojených států, § 512 c) 2), by mělo být oznámení o porušení autorských práv odesláno jmenovanému zástupci poskytovatele služeb. Veškeré dotazy irelevantní pro tento postup zůstanou bez odezvy. Viz sdělení a postup při porušování autorských práv.

 

 

Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.

Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajištění funkčnosti stránek a ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu. Prostřednictvím cookies nesbíráme jakákoli data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sběru osobních údajů.

V případě, že nebudete s nahráním cookies do vašeho počítače souhlasit, můžete odmítnou instalaci cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče, standardně v kartě Nastavení / nastavení obsahu / soubory cookie.

Souhlasím