OVB Allfinanz, a.s. ČR

Po devíti měsících je OVB na dobré cestě

Zpráva OVB

Po devíti měsících je OVB na dobré cestě

  • Obrat holdingu vyšší o 6,2 procenta oproti předchozímu roku
  • Provozní výsledek se zvýšil o 24,9 procenta
  • Pozitivní výhled

Kolín nad Rýnem, 13. listopadu 2015 – Evropský Holding OVB AG působící v oblasti finančního zprostředkování pokračoval v prvních devíti měsících ob-chodního roku 2015 v růstu. Celkový obrat se zvýšil o 6,2 procenta na 165,7 mil. eur oproti prvním devíti měsícům roku 2014 (1. – 3. čtvrtletí 2014: 156,0 mil. eur). Výsledek holdingu před odečtením úroků a daní (EBIT) se zlepšil na 10,3 mil. eur (1. – 3. čtvrtletí 2014: 8,3 mil. eur).

S prvními devíti měsíci obchodního roku 2015 jsme spokojeni. Dosažené vý-sledky hovoří samy za sebe. Rosteme, protože jsme poradili více lidem. Na žád-ném z našich trhů se lidé nezabývají plánováním svých financí sami od sebe. Naléhavě potřebná rozhodnutí o osobním zajištění nebo zajištění na stáří se bez dobrého poradenství stále odsouvají do budoucna. Politika nízkých úroků, hrozící nadměrná regulace a také ovzduší nejistoty vytvářené sdělovacími prostředky nesou plody, za které mnoho lidí zaplatí v budoucnosti například v podobě chu-doby ve stáří. Má-li být tento začarovaný kruh proražen, je potřeba okamžitě za-stavit nové legislativní návrhy a vytvořit prostředí, v němž bude činnost finančních poradců opět přitažlivější. Právě v době nízkých úroků nepředstavuje vysoce kvalitní poradenství zbytečný výdaj. Drahé bude pouze pro toho, kdo si nedá poradit a nepřipraví si žádné zajištění. Každému je vlastně jasné, že spotřebitel potřebuje kvalifikované poradenství, aby měl na stáří potřebné zajištění. Proto jsou finanční zprostředkovatelé nezbytní,“ říká Michael Rentmeister, předseda představenstva OVB Holding AG. „V současné době se poměry na trhu zbytečně mění příliš vysokou rychlostí. Každému účastníkovi trhu je proto třeba poradit, aby se soustředil na své vlastní úkoly. V každém případě se tím řídíme v OVB.

Růst ve všech segmentech

V segmentu jižní a západní Evropy OVB zvýšila v prvních devíti měsících roku 2015 obrat o 18,3 procenta na 37,6 mil. eur (1. – 3. čtvrtletí 2014: 31,8 mil. eur). Pozitivní vývoj zaznamenaly zvláště zemské společnosti ve Španělsku, v Ra-kousku a ve Švýcarsku.

V Německu se obrat v prvních devíti měsících roku 2015 vyvíjel extrémně pozi-tivně a výrazně překonal očekávání: Oproti hodnotě v předchozím roce byl vyšší o 7,2 procenta a dosáhl 47,4 mil. eur (1. – 3. čtvrtletí 2014: 44,2 mil. eur). „Jsme rádi, že se účinek opatření zavedených v letech 2013 a 2014 projevuje právě teď a že můžeme na základě vlastní provozní síly udržovat své postavení na svém mateřském trhu,“ uvedl Michael Rentmeister při oznamování výsledku za devět měsíců.

Přes oslabení trhu v České republice a Polsku, způsobené rostoucí regulací, se v segmentu střední a východní Evropy zvýšily celkové provizní příjmy o 0,9 pro-centa na 80,7 mil. eur (1. – 3. čtvrtletí 2014: 80,0 mil. eur). „Bohužel jsme v dů-sledku přetrvávajících diskusí o regulaci v obou zemích ztratili zprostředkovatele. Tato situace se stejným způsobem projevila v celém našem odvětví. V konečném důsledku povedou také zde klesající počty poradců ke zvyšování nedostatečného zajištění obyvatelstva. Ve zbytku segmentu střední a východní Evropy, zvláště na Slovensku, vidíme, čeho je možné dosáhnout ve stabilních rámcových podmín-kách."

Nadproporcionální růst výsledků

Výsledek se vyvíjel nadproporcionálně ve vztahu k obratu: Na růstu výsledku celkem o 24,9 procenta se podílejí všechny segmenty. Provozní výsledek holdin-gu OVB dosáhl k 30. září 2015 10,3 mil. eur, po 8,3 mil. eur ve stejném období minulého roku. Marže EBIT holdingu, vztažená k celkovým provizním příjmům, se v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšila výrazně z 5,3 procenta na 6,2 procenta. Provozní výsledek na akcii se zlepšil o 13,3 procenta.

Výhled na rok 2015 mírně zvýšen

Po uplynutí devíti měsíců OVB mírně zvyšuje předpověď výsledků na celý rok 2015: Holding očekává, že se celkové provizní příjmy za rok 2015 oproti roku 2014 mírně zvýší, a předpovídá provozní výsledek, který by opět mohl citelně vzrůst v porovnání s výsledkem roku 2014. OVB dříve předpokládala stabilní vývoj provozního výsledku.

Úplnou zprávu o prvních devíti měsících roku 2015 najdete v anglickém a ně-meckém jazyce na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

O Holdingu OVB

OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem patří mezi hlavní a respektované evropské zprostředkovatele finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se zaměřuje na široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spo-lupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkuren-ceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích.

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, obsluhuje zhruba 3,3 mil. klientů. V roce 2014 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 214,0 mil. eur a EBIT ve výši 12,3 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, obsluhuje zhruba 3,3 mil. klientů. V roce 2014 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 214,0 mil. eur a EBIT ve výši 12,3 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ukazatele holdingu OVB za prvních 9 měsíců roku 2015

  Operativní ukazatele   Jednotka 1. 1. –
30. 9. 2014
1. 1. –
30. 9. 2015
  Změna
Klienti (30. 9.) počet 3,15 mil. 3,29 mil. + 4,4 %
Finanční poradci* (30. 9.) počet 5 231 5 086 - 2,8 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 156,0 165,7 + 6,2 %
  Finanční ukazatele   Jednotka 1. 1. –
30. 9. 2014
1. 1. –
30. 9. 2015
  Změna
Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)   mil. eur   8,3   10,3   + 24,9 %
Marže EBIT** % 5,3 6,2 + 0,9 % bodu
Hospodářský výsledek koncernu mil. eur 6,5 7,3 + 13,4 %
Výsledek na akcii (nezředěný) euro 0,45 0,51 + 13,3 %

Ukazatele podle regionů za prvních 9 měsíců roku 2015

    Jednotka 1. 1. –
30. 9. 2014
1. 1. –
30. 9. 2015
  Změna
Střední a východní Evropa
Klienti (30. 9.) počet 2,17 mil. 2,25 mil. + 3,7 %
Finanční poradci* (30. 9.) počet 3 284 3 091 - 5,9 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 80,0 80,7 + 0,9 %
EBIT mil. eur 7,0 7,1 + 1,5 %
Marže EBIT** % 8,8 8,8 +/- 0 % bodu
Německo
Klienti (30. 9.) počet 628 867 645 079 + 2,6 %
Finanční poradci* (30. 9.) počet 1 371 1 367 - 0,3 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 44,2 47,4 + 7,2 %
EBIT mil. eur 4,6 4,8 + 4,3 %
Marže EBIT** % 10,4 10,1 - 0,3 % bodu
Jižní a západní Evropa
Klienti (30. 9.) počet 353 253 388 543 + 10,0 %
Finanční poradci* (30. 9.) počet 576 628 + 9,0 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 31,8 37,6 + 18,3 %
EBIT mil. eur 3,4 4,8 + 43,4 %
Marže EBIT** % 10,6 12,8 + 2,2 % bodu
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.